11

7


___________________________________________________________
( )
__________________________________________________________________________
( ), __________________________________
__________________________________________________________________________
: ............................................................ . .,
:
.................................... . .,
................................. . .
: : :
_________________ ________________ ________________
, , ,
(, ) (, ) (, )
" "___________19... " "___________19... " "___________19


..

, . .

. . .

. . .

1

2

3

4

5

6

( ) ___________________________
(, )
ࠠ ___________________________
(, )
______________ ࠠ ___________________________
(, )

8________________________________________________________________________________________
( )
. ________________________________________________
( )


..

,

.

( )
___________________________
(, )
___________________________
(, )
______________ ࠠ ___________________________
() (, )

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24